Izjava o zaštiti podataka o ličnosti grupacije uvex group

Dobro došli na našu stranicu i hvala što ste izrazili interesovanje za naše društvo. Mi u društvu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, kao i sva s društvom povezana preduzeća (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom: uvex group), shvatamo zaštitu vaših podataka o ličnosti veoma ozbiljno. Vaše podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonskim uredbama o zaštiti podataka o ličnosti, posebno u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije i za nas važećim zakonima o izvođenju specifičnim za pojedinačne zemlje. Ovom izjavom o zaštiti podataka o ličnosti vam pružamo sveobuhvatne informacije o obradi vaših podataka o ličnosti koju sprovodi grupacija uvex group, kao i o pravima kojima raspolažete.

Podacima o ličnosti se smatraju oni podaci na osnovu kojih je moguća identifikacija određenog fizičkog lica. To naročito uključuje podatke poput imena i prezimena, datuma rođenja, adrese, broja telefona, adrese e-pošte, ali i vaše IP adrese.

Anonimni podaci su mogući ako ne može da se uspostavi nikakva lična referenca s korisnikom.  

1. Odgovorno društvo

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemačka
Phone: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka o ličnosti

Podaci za kontakt službenika odgovornog za zaštitu podataka o ličnosti u svim društvima grupacije uvex group sa sedištem u Nemačkoj glase:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemačka
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaša prava kao subjekta obrade

Pre svega želimo da iskoristimo ovu priliku da vas obavestimo o vašim pravima kao subjekta obrade. Ta prava su standardizovana u čl. 15-22. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije. Njima su obuhvaćena sledeća prava:

 • Pravo na pristup (čl. 15. OUZP EU),
 • Pravo na brisanje (čl. 17. OUZP EU),
 • Pravo na ispravku (čl. 16. OUZP EU),
 • Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. OUZP EU),
 • Pravo na ograničenje obrade podataka (čl. 18. OUZP EU),
 • Pravo na prigovor protiv obrade podataka (čl. 21. OUZP EU).

Da biste iskoristili ova prava, obratite se na sledeću adresu e-pošte: datenschutz@uvex.de.

Isto važi ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom podataka u našem društvu ili ako želite da opozovete svoj pristanak. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka.

4. Prava na prigovor

U vezi sa pravima na prigovor obratite pažnju na sledeće:

Ako vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu direktnog oglašavanja, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ovih podataka bez navođenja razloga. To se odnosi i na profilisanje ukoliko je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ako uložite prigovor na obradu podataka u svrhe direktnog oglašavanja, više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti u navedene svrhe. Prigovor je besplatan i možete ga poslati bez određene forme, ako je moguće na: datenschutz@uvex.de.

U slučaju da vaše podatke obrađujemo radi zaštite legitimnih interesa, možete se u bilo kom trenutku usprotiviti toj obradi iz razloga koji proizilaze iz vaše određene situacije; to se takođe odnosi na profilisanje shodno ovim odredbama.

U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ako ne možemo dati dokaz o ubedljivim legitimnim razlozima za obradu koji će nadmašiti vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za dokazivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

5. Svrhe i pravni osnovi za obradu podataka

Prilikom obrade vaših podataka o ličnosti poštuju se odredbe iz OUZP EU i sve druge važeće zakonske odredbe u vezi sa zaštitom podataka.

Pravni osnovi za obradu podataka posebno proizlaze iz čl. 6. OUZP EU.

Vaše podatke koristimo za pokretanje posla, za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obaveza, za primenu ugovornog odnosa, za ponudu proizvoda i usluga kao i za jačanje odnosa sa kupcima, što takođe može uključivati analize u marketinške svrhe, ali i direktno oglašavanje.

Vaša saglasnost za obradu podataka takođe može predstavljati zahtev za dozvolu zakonom propisane zaštite podataka. Pre nego što date pristanak, obavestićemo vas o svrsi obrade podataka i vašem pravu na opoziv.

Ako se saglasnost odnosi i na obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti, to ćemo vam izričito ukazati u saglasnosti. Obrada posebnih kategorija podataka o ličnosti koja je u skladu sa čl. 9. OUZP EU se primenjuje samo ako je ona neophodna zbog zakonskih propisa i ako nema razloga za pretpostavkom da će vaš legitimni interes biti nadmašen, kako bi došlo do isključenja obrade.

U određenim slučajevima, obradu vaših podataka takođe zasnivamo na legitimnom interesu prema čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU. U tom kontekstu, obrada podataka se odvija samo ako ona služi za zaštitu naših sopstvenih legitimnih interesa odnosno legitimnih interesa trećih strana i ako procenjivanje interesa nije dovelo do nadmašivanja vaših interesa, osnovnih prava i osnovnih sloboda.

6. Prosleđivanje podataka trećim stranama

Vaše podatke ćemo prosleđivati trećim stranama samo u okviru zakonskih odredbi ili uz odgovarajući pristanak. U suprotnom, podaci se neće prosleđivati trećim stranama, osim ako nismo dužni da to učinimo zbog obaveznih zakonskih odredbi (npr. prosleđivanje eksternim organima poput nadzornih organa ili organa za sprovođenje zakona).

7. Primaoci podataka / kategorije primalaca

U okviru naše kompanije osiguravamo da vaše podatke dobiju samo one osobe kojima je to potrebno da bi ispunile svoje ugovorne i zakonske obaveze. U okviru UVEX Grupe, ovo se odnosi na sledeće kompanije:

 • UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
 • UVEX SPORTS GmbH & Co. KG
 • UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
 • FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG
 • HIPLOCK GmbH
 • ALPINA SPORTS GmbH

Prosleđivanje može biti neophodno, npr. ako se prijavite za poziciju koju oglašava povezana kompanija putem našeg centralnog portala za prijavljivanje. Za potrebe analize naših internih procesa i tehničke podrške, podaci se prosleđuju kompaniji UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG. Podaci marketinške analize se takođe prosleđuju gore navedenim kompanijama. Pritom se ne može isključiti da će se prenositi i lični podaci.

U određenim slučajevima, pružaoci usluga pomažu našim specijalističkim odeljenjima u ispunjavanju njihovih zadataka. Sa svim pružaocima usluga zaključeni su neophodni ugovori o zaštiti podataka.

8. Prosleđivanje podataka u treće zemlje / namera prosleđivanja podataka u treće zemlje

Podaci će se preneti u treće zemlje (van Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora) samo ako je to neophodno za obavljanje ugovornog odnosa, ako se zahteva zakonski ili ako ste nam dali saglasnost za to.

Vaše lične podatke prenosimo pružaocima usluga i grupama kompanija izvan Evropskog ekonomskog prostora, uključujući SAD. Spisak alata/pružaoca usluga, uključujući detalje o lokaciji obrade, možete pronaći pod tačkom 16 „Korišćeni alati“.

Sa svim pružaocima usluga zaključen je neophodni ugovor o zaštiti podataka.

9. Rok čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo dok god su potrebni za odgovarajuću svrhu obrade. Imajte na umu da za brojne rokove čuvanja važi da se podaci (moraju) i dalje čuvati. To se posebno odnosi na obaveze čuvanja shodno zakonu o trgovini ili zakonu o poreskom postupku (npr. prema trgovačkom zakoniku, naredbi o plaćanju dažbina itd.). Ako ne postoje dalji zahtevi za čuvanjem, podaci će se rutinski brisati nakon ostvarivanja njihove svrhe.

Dodatno tome, podatke možemo čuvati ako ste nam za to dali odobrenje ili ako postoje pravni sporovi i treba da koristimo dokaze u okviru zakonskih rokova zastarevanja koji mogu trajati i do trideset godina; uobičajeni rok zastarevanja je tri godine.

10. Bezbedan prenos vaših podataka

Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere predostrožnosti da bismo što bolje zaštitili podatke koje čuvamo od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, uništenja ili pristupa neovlašćenih osoba. Nivoi bezbednosti se neprestano proveravaju u saradnji sa stručnjacima na polju bezbednosti i prilagođavaju novim bezbednosnim standardima.

Razmena podataka koja se odvija sa naše veb-stranice i na našu veb-stranicu je šifrovana. Kao protokol za prenos naše prezentacije na mreži nudimo HTTPS, pri čemu koristimo najnovije protokole šifrovanja.

Osim toga, postoji mogućnost korišćenja alternativnih komunikacionih kanala (npr. putem pošte).

11. Obaveza stavljanja podataka na raspolaganje

Razni podaci o ličnosti su neophodni za uspostavljanje, sprovođenje i raskid ugovornog odnosa i ispunjavanje s njim povezanih ugovornih i zakonskih obaveza. Isto se odnosi na upotrebu naše veb-stranice i raznih funkcija koje ona pruža.

U određenim slučajevima, podaci se takođe moraju sakupljati odnosno učiniti dostupnim zbog zakonskih odredbi. Imajte na umu da nije moguće obraditi vaš zahtev ili uspostaviti osnovni ugovorni odnos bez davanja ovih podataka.

12. Kategorije, izvori i poreklo podataka

Odgovarajući kontekst određuje koje podatke obrađujemo: To zavisi od činjenice da li ste npr. poslali porudžbinu putem mreže ili ste popunili upit u naš obrazac za kontakt, odnosno da li ste nam poslali prijavu za otvoreno radno mesto ili pak žalbu.

Imajte na umu da isto tako možemo pružiti informacije o posebnim situacijama obrade čak i odvojeno na odgovarajućem mestu, npr. prilikom učitavanja dokumenata za prijavu na otvoreno radno mesto ili prilikom upućivanja zahteva za kontakt.

12.1 Prilikom posete naše veb-stranice prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

 • Naziv pružaoca interneta
 • Informacije o internet stranici sa koje nas posećujete (tzv. „uputilac“)
 • Korišćeni internet pretraživač i operativni sistem
 • IP adresa koju vam je dodelio vaš pružalac interneta
 • Zahtevane datoteke, količina prenetih podataka, preuzimanja/izvoz datoteka
 • Informacije o internet stranicama kojima pristupate na našoj internet stranici, uključujući datum i vreme

Ova obrada podataka je tehnički neophodna kako bi se sadržaj naše internet stranice mogao isporučiti na vaš krajnji uređaj. Vaša IP adresa stoga mora nužno biti prikupljena i sačuvana tokom trajanja odgovarajuće sesije. Isto važi i za ostale podatke čija je obrada neophodna za ispravan prikaz naše internet stranice. Čuvanje podataka u takozvanim datotekama evidencije takođe služi za dalju optimizaciju stranice, obezbeđivanje funkcionalnosti, obezbeđivanje sigurnosti naših aplikacija i pravnu zaštitu (npr. otkrivanje i odbrana od napada na našu internet stranicu).

Pravni osnov za ovu obradu podataka i privremeno čuvanje podataka je naš legitimni interes kao operatera internet stranice (čl. 6 stav 1 točka f EU GDPR).

Period čuvanja podataka je ograničen i brisanje se vrši čim podaci više ne moraju da se čuvaju u svrhu obrade. Ako su podaci prikupljeni da bi se naša internet stranica ispravno prikazala, to će biti slučaj nakon završetka sesije. Kada se podaci čuvaju u datotekama evidencije, podaci se brišu ili anonimiziraju nakon 31 dana.

12.2 U okviru zahteva za kontakt prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj internet stranici postoji obrazac za kontakt koji možete koristiti kako biste nas kontaktirali elektronskim putem. Ako nam pišete putem formulara za kontakt, mi ćemo obraditi podatke koje ste naveli u formularu da bismo vas kontaktirali i odgovorili na vaša pitanja i zahteve.

Putem formulara za kontakt prikupljamo sledeće podatke:

 • Vrsta zahteva
 • Prezime, ime
 • Firma i po potrebi broj zaposlenih
 • Oslovljavanje
 • Adresa e-pošte
 • Broj telefona
 • Sadržaj zahteva

Ovde se poštuje princip ekonomičnosti podataka i izbegavanja podataka, tako što morate da dostavite samo one podatke koji su nam apsolutno potrebni da bismo vas kontaktirali (obavezne informacije). To su vrsta zahteva, sadržaj zahteva, prezime i ime i vaša adresa e-pošte. Ovi obavezni podaci su označeni *(zvezdicom).

Pored toga, vaša IP adresa se obrađuje iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite. Svi ostali podaci su dobrovoljna polja i mogu se uneti opciono (npr. da bismo u većoj meri individualno odgovorili na vaša pitanja).

Da bismo na najbolji mogući način zaštitili bezbednost i poverljivost vaših podataka, primenjujemo odgovarajuće mere bezbednosti. Vaš zahtev će nam biti prosleđen u šifrovanom obliku.

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, obradićemo lične podatke navedene u e-pošti isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva. Ako ne koristite dostavljene formulare kako biste nas kontaktirali, dalje prikupljanje podataka se neće vršiti.

12.3 U okviru postupka registracije obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici korisnicima pružamo mogućnost registracije davanjem svojih podataka o ličnosti.

Pritom prikupljamo sledeće podatke:

 • Oslovljavanje
 • Prezime, ime
 • Datum rođenja
 • Adresa isporuke
 • Adresa fakturisanja
 • Broj klijenta
 • Poreski identifikacioni broj
 • Broj zaposlenih u privrednoj delatnosti
 • Podaci o osobi za kontakt
 • Adresa e-pošte

Registracija je iz tog razloga neophodna odnosno moguća da bismo s vama ispunili ugovornu obavezu (putem naše e-prodavnice) ili da bismo sproveli predugovorne mere, čak i kada vam je samo omogućen pristup za gosta.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja i izbegavanja davanja podataka, budući da su samo podaci koji su neophodni za registraciju kao obavezna polja označeni znakom * (zvezdicom). To uključuje, primera radi, adresu e-pošte i lozinku uz ponavljanje unosa lozinke.

Za porudžbine putem naše e-prodavnice su nam za isporuku potrebni i podaci fakturisanja (poput oslovljavanja, imena, prezimena i adrese). Ako se adresa isporuke razlikuje od adrese fakturisanja, podatke koji se nalaze iznad morate navesti i za adresu isporuke.

Registracijom na našoj veb-stranici takođe se čuvaju IP adresa korisnika, kao i datum i vreme registracije (tehnički pozadinski podaci). Klikom na dugme „Registruj se sadaˮ dajete saglasnost za obradu svojih podataka.

Obratite pažnju na sledeće: Lozinku koju ste uneli čuvamo u šifrovanom obliku. Zaposleni u našem društvu neće moći da pročitaju vašu lozinku. Zbog toga neće moći da vam daju nikakve informacije ako je zaboravite.

U tom slučaju koristite funkciju „Zaboravljena lozinkaˮ, na osnovu čega će vam e-poštom biti poslata automatski generisana nova lozinka. Nijedan zaposleni nije ovlašćen da od vas traži da mu svoju lozinku saopštite telefonom ili pismenim putem. Stoga nikada nemojte da dajete lozinku ako dobijete upit te vrste.

Po završetku postupka registracije, vaše podatke ćemo čuvati u svrhe primene zaštićenog područja klijenata. Čim se prijavite na našu veb-stranicu svojom adresom e-pošte unosom korisničkog imena i lozinke, ti podaci će postati dostupni za radnje koje obavljate na našoj veb-stranici (npr. za porudžbine u našoj e-prodavnici). Izvršene porudžbine može pratiti u istoriji naloga. Ovde možete navesti promene adrese fakturisanja odnosno adrese za isporuku.

Registrovana lica mogu sama da izvrše izmene/ispravke adrese fakturisanja odnosno adrese za isporuku u istoriji porudžbina. Naša služba za korisnike će sa zadovoljstvom izvršiti izmene/ispravke ako im se po tom pitanju obratite. Uz to svakako imate mogućnost otkazivanja ili brisanja registracije odnosno svog korisničkog naloga. Za to se obratite našoj službi za korisnike.

12.4 S obzirom na biltene prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici se možete pretplatiti na besplatni bilten.

U okviru prijave na bilten prikupljamo sledeće podatke:

 • Prezime, ime
 • Izbor „Prijava kao privatno lice, poslovni klijent, trgovac
 • Adresa e-pošte
 • IP adresa koju dodeljuje dobavljač internet usluga
 • Podaci analize ugrađenog piksela za praćenje (vreme otvaranja biltena, pristup vezama)

Za slanje personalizovanog biltena koristimo adresu e-pošte i vaše ime koje ste naveli prilikom prijave za bilten.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja podataka i izbegavanja podataka, tako da je kao obavezno polje označena samo adresa e-pošte. Iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite, takođe obrađujemo vašu IP adresu kada se prijavite za bilten.

Za slanje biltena putem e-pošte koristimo takozvani postupak dvostrukog davanja saglasnosti. To znači da ćete oglašavanja dobijati putem e-pošte samo kada prethodno izričito potvrdite da treba da aktiviramo uslugu biltena. To činimo tako što ćemo vam poslati e-poštu sa obaveštenjem i od vas zatražiti da potvrdite da želite primati naš bilten na svoju adresu e-pošte klikom na vezu koja se nalazi u toj e-poruci.

Svakako možete otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku koristeći opciju odjave koja je navedena u biltenu i time opozvati svoj pristanak. Takođe imate mogućnost da u bilo kom trenutku otkažete pretplatu za slanje biltena neposredno preko naše veb-stranice.

Takozvani piksel za praćenje smo takođe ugradili u naše biltene. To je mali grafikon koji je integrisan direktno u bilten. Uz pomoć piksela za praćenje nam je moguće da statistički beležimo doseg i uspeh biltena. Da bismo mogli da obavimo procenu, putem piksela za praćenje prikupljamo sledeće podatke:

 • Vreme otvaranja biltena
 • Pozivanje veza koje se nalaze u biltenu

Svrha primene piksela za praćenje je optimizacija slanja biltena i prilagođavanje sadržaja biltena što je bolje moguće interesima korisnika.

Ako pristanete na prijem biltena, takođe dajete saglasnost na našu primenu piksela za praćenje. A ako odbijete prijeme biltena putem veze za odjavu pretplate odnosno naše veb-stranice, vaši podaci koji budu prikupljeni pikselom za praćenje će biti izbrisani.

12.5 U blogu na mreži prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici registrovanim korisnicima nudimo mogućnost ostavljanja komentara na našim zapisima na blogu kao i odgovaranja na postojeće komentare.

U tu svrhu se prikupljaju sledeći podaci:

 • Komentar korisnika
 • Trenutak ostavljanja komentara
 • Izabrano korisničko ime ili naziv
 • Adresa e-pošte
 • IP adresa koju dodeljuje dobavljač internet usluga

U tom kontekstu ističemo da se komentari prikazuju na našem blogu uz navođenje korisničkog imena (pseudonima) koje je korisnik odabrao, kao i vremena unosa.

Skladištenje IP adrese pritom služi u svrhu pravne zaštite grupacije uvex group, u slučaju da komentar krši prava trećih strana ili ukoliko se objavi protivzakonit sadržaj.

Podatke o ličnosti prikupljene u okviru bloga nećemo prosleđivati trećim stranama, osim ako je to neophodno zbog zakonskih zahteva ili za podnošenje ili odbranu pravnih zahteva grupacije uvex group.

13. Sistemi plaćanja (čl. 6. st. 1. tač. a, b OUZP EU), provera boniteta (čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU)

U našoj e-prodavnici možete izvršiti plaćanje na račun, kreditnom karticom, putem usluge PayPal ili direktnim terećenjem (SEPA direktno terećenje). U tu svrhu prikupljamo podatke relevantni za plaćanje kako bi mogla da se obradi vaša porudžbina i odvije obrada plaćanja. Pored toga, vašu IP adresu obrađujemo iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja podataka i izbegavanja podataka, tako da nam morate navesti samo one podatke koji su neophodni za odvijanje obrade plaćanja, a time i za obradu ugovora, kao i one podatke koje smo zakonski dužni prikupiti.

Bez tih podataka ćemo nažalost morati da odbijemo zaključenje ugovora, jer bez njih nećemo moći da ga zaključimo.

Sistem plaćanja koji primenjujemo koristi SSL šifriranje za zaštićeni prenos vaših podataka.

Napomena o plaćanju putem računa: Ako u našoj e-prodavnici izaberete način plaćanja putem računa, izvršićemo proveru boniteta. U tu svrhu će udruženje za opštu kreditnu zaštitu, kreditne agencije ili društva za osiguranje kredita utvrditi podatke relevantne za izmirivanje duga kako bi se utvrdio vaša kreditna sposobnost odnosno rizik od neizmirivanja obaveza.

Napomena o plaćanju kreditnom karticom: Kod plaćanja kreditnom karticom se kao i uobičajeno proveravaju podaci o kreditnoj kartici.

Napomena o plaćanju putem usluge PayPal: PayPal ist ein Unternehmen der PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ako dotična osoba tokom postupka poručivanja izabere „PayPalˮ kao opciju plaćanja u našoj e-prodavnici, podaci dotične osobe automatski se prenose usluzi PayPal. Izborom ove opcije plaćanja, dotična osoba pristaje na prenos podataka o ličnosti potrebnih za obradu plaćanja. Podaci o ličnosti koji se prenose usluzi PayPal su obično ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona ili drugi podaci koji su neophodni za obradu plaćanja. Podaci o ličnosti koji su povezani sa odgovarajućom porudžbinom su takođe potrebni za obradu kupoprodajnog ugovora. Detalje o zaštiti podataka koju pruža usluga PayPal možete pronaći na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (za pravni položaj koji važi od 25.05.2018. godine).

Napomena o plaćanju postupkom direktnog terećenja: Kod direktnog terećenja se kao što je uobičajeno podaci o vašem računu prikupljaju radi zaduživanja odgovarajućeg iznosa sa vašeg računa.

14. Automatizovane pojedinačne odluke

Za donošenje odluke ne koristimo isključivo automatizovane procese obrade.

15. Tehnologije za procenu vaših navika korišćenja naše internet stranice (čl. 6 stav 1 točka a EU GDPR).

Naša internet stranica koristi tehnologije za procenu vaših navika korišćenja i za optimizaciju internet stranice na nekoliko mesta. Za to se koriste kolačići, pozivi trećih strana i lokalna memorija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje vaš pretraživač pohranjuje (lokalno na vaš čvrsti disk).

Ove tehnologije koristimo samo uz vašu saglasnost (čl. 6 stav 1 točka a EU GDPR). Ovo nam omogućava da napravimo analizu načina na koji korisnici koriste naše internet stranice. Ovo nam omogućava da dizajniramo sadržaj internet stranice prema potrebama posetilaca. Osim toga, kolačići nam takođe daju mogućnost da merimo efikasnost određenog oglasa i, na primer, da ga postavimo u zavisnosti od tematskih interesovanja korisnika.

Ako ste ovde dali vašu saglasnost, možete je opozvati u bilo kom trenutku u budućnosti tako što ćete OVDE ponovo pristupiti baneru saglasnosti i tamo izvršiti odgovarajuća podešavanja.

Google Tag Manager koristimo da kontrolišemo različite kolačiće i alatke integrisane u ovu internet stranicu.

Na našoj internet stranici koristimo alate i usluge opisane u tački 14.1. Pravni osnov za korišćenje je vaša saglasnost, koju pružate putem banera o saglasnosti koji se pojavljuje kada prvi put posetite našu internet stranicu. Detalje o korišćenim alatima i uslugama možete naći u sledećim paragrafima.

Naravno, saglasnost možete da opozovete u bilo kom trenutku tako što ćete ručno izbrisati kolačić za pristanak koji je sačuvan u vašem internet pretraživaču ili koristeći odgovarajući softver,
a zatim ponovo učitati našu internet stranicu ili pomoću dugmeta „Promeni podešavanja zaštite podataka“.

16. Korišćeni alati

17. Veze do drugih dobavljača

Naša veb-stranica takođe sadrži – jasno prepoznatljivo – veze do veb-lokacija drugih društava. Ako postoje veze do veb-stranica drugih dobavljača, mi nemamo uticaj na njihov sadržaj. Zbog toga ne možemo preuzimati garanciju ili odgovornost za ovaj sadržaj. Odgovarajući dobavljač ili operater je odgovoran za sadržaj tih stranica.

U trenutku njihovog povezivanja, na povezanim stranicama su proverena moguća pravna kršenja i prepoznatljiva pravna kršenja. U trenutku povezivanja nije pronađen nijedan nezakonit sadržaj. Međutim, trajno praćenje sadržaja povezanih stranica nije prihvatljivo bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Nakon obaveštenja o kršenju prava, takve veze će se odmah ukloniti.

18. Ponude na mreži za decu

Lica mlađa od 16 godina ne smeju da nam prenose podatke o ličnosti niti da daju izjavu o saglasnosti bez pristanka njihovog zakonskog staratelja. Podstičemo roditelje i staratelje da aktivno učestvuju u aktivnostima i interesovanjima svoje dece.

19. Veze na društvene mreže

Na našoj internet stranici ćete naći veze na društvene mreže Meta, Facebook, YouTube, LinkedIn, X i Instagram. Veze na internet stranice društvenih mreža možete prepoznati po odgovarajućem logotipu kompanije. Ako pratite ove veze, doći ćete do stranice uvex grupe na odgovarajućim društvenim mrežama. Kada kliknete na vezu do društvene mreže, uspostavlja se veza sa serverima usluge društvenih mreža. Na ovaj način se šalju informacije serverima usluge društvenih mreža da ste posetili našu internet stranicu. Pored toga, dalji podaci se prenose pružaocu usluge društvenih mreža. To su, na primer:

 • Adresa internet stranice na kojoj se nalazi aktivirana veza.
 • Datum i vreme kada je internet stranici pristupljeno ili kada je veza aktivirana
 • Informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu
 • IP adresa

Ako ste već prijavljeni na relevantnu uslugu društvenih mreža u trenutku kada je veza aktivirana, pružalac usluge društvenih mreža će iz prenetih podataka možda moći da odredi vaše korisničko ime, a možda čak i vaše pravo ime, i da dodeli ove informacije vašem ličnom korisničkom nalogu na usluzi društvenih mreža. Ovu mogućnost dodeljivanja vašem ličnom korisničkom nalogu možete isključiti ako se prethodno odjavite sa vašeg korisničkog naloga.

Serveri usluga društvenih mreža nalaze se u SAD-u i drugim zemljama van Evropske unije. Podatke stoga može obraditi i pružalac usluga društvenih mreža u zemljama van Evropske unije. Imajte na umu da kompanije u ovim zemljama podležu zakonu o zaštiti podataka koji generalno ne štiti lične podatke u istoj meri kao oni u državama članicama Evropske unije.

Imajte na umu da nemamo uticaj na obim, vrstu i svrhu obrade podataka od strane ponuđača usluge društvenih mreža. Dodatne informacije o korišćenju vaših podataka od strane usluga društvenih mreža integrisanih na našoj internet stranici možete pronaći u smernicama o zaštiti podataka dotičnih usluga društvenih mreža integrisanih na našoj internet stranici.

20. Izjava o zaštiti podataka o ličnosti / napomene o zaštiti podataka na društvenim mrežama

Grupacija uvex group održava prisustvo na „društvenim mrežamaˮ, u ovom slučaju na mrežama Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest i LinkedIn. Ako imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, obezbeđujemo poštovanje važeće izjave o privatnosti.

U nastavku možete naći najvažnije informacije o zakonu o zaštiti podataka u vezi sa našim veb-lokacija.

20.1 Ime i adresa odgovornih za funkcionisanje i rad

23.1 Ime i adresa odgovornih za funkcionisanje i rad

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Međutim, koristite ove platforme i njihove funkcije na sopstvenu odgovornost. To se posebno odnosi na upotrebu interaktivnih funkcija (npr. komentarisanje, deljenje, ocenjivanje).

Takođe napominjemo da se vaši podaci mogu obrađivati van Evropske unije. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa svim našim ponuđačima.

20.2 Svrha i pravni osnov

Stranice obožavatelja održavamo sami kako bismo komunicirali sa posetiocima ovih stranica i na taj način ih informisali o našim ponudama.

Takođe prikupljamo podatke u statističke svrhe kako bismo mogli da razvijemo i optimizujemo sadržaj i da našu ponudu učinimo atraktivnijom. Podaci potrebni za to (npr. ukupan broj pregleda stranica, aktivnosti stranice i podaci koje pružaju posetioci, interakcije) obrađuju društvene mreže i stavljaju ih nam na raspolaganje. Nemamo uticaj na generisanje i prikazivanje.

Pored toga, vaše podatke o ličnosti obrađuju dobavljači društvenih mreža, ali i grupacija uvex group, u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Na taj način je moguće da se korisnički profili kreiraju na osnovu vašeg ponašanja prilikom korišćenja i iz toga proisteklih interesa. To, između ostalog, omogućava postavljanje oglasa unutar i izvan platformi koje odgovaraju vašim interesovanjima. U tu svrhu se kolačići obično čuvaju na vašem računaru. Bez obzira na to, podaci koji se ne prikupljaju direktno na krajnjim uređajima takođe se mogu sačuvati u vašim korisničkim profilima. Skladištenje i analiza takođe se odvijaju na više uređaja. To se posebno odnosi, ali ne isključivo, ako ste registrovani kao član i prijavljeni na odgovarajuće platforme.

Pored toga, ne prikupljamo i ne obrađujemo nikakve podatke o ličnosti.

Grupacija uvex group obrađuje vaše podatke o ličnosti na osnovu naših legitimnih interesa za efikasne informacije i komunikaciju u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. 1. podtač. f. OUZP EU.

Ako se od vas zatraži pristanak za obradu podataka, tj. ako svoj pristanak date potvrđivanjem dugmeta ili na sličan način (davanjem saglasnosti), pravni osnov za obradu je čl. 6. st. 1. tač. 1. podtač. a., čl. 7. OUZP EU.

 

20.3 Vaša prava / mogućnost prigovora

Ako ste član društvene mreže i ne želite da mreža prikuplja podatke o vama putem naše veb-stranice i povezuje ih sa vašim sačuvanim podacima o članstvu na odgovarajućoj mreži, morate da

 • se odjavite sa odgovarajuće mreže,
 • izbrišete kolačiće na uređaju,
 • zatvorite i ponovo pokrenite pregledač pre nego što posetite našu stranicu obožavalaca.

Međutim, nakon što se ponovo prijavite, mreža može ponovo da vas prepozna kao određenog korisnika.

Za detaljan opis odgovarajuće obrade i mogućnosti prigovora (odbijanja saglasnosti) pozivamo se na povezane informacije u nastavku:

 • Facebook:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/

Odbijanje saglasnosti: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Instagram:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://help.instagram.com/519522125107875

Odbijanje saglasnosti: https://thenai.org/opt-out i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odbijanje saglasnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Odbijanje saglasnosti: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odbijanje saglasnosti: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i https://www.youronlinechoices.com/

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti:

Pravo na pristup; pravo na ispravku; pravo na brisanje; pravo na ograničenje obrade podataka; pravo na prigovor; pravo na prenosivost podataka; pravo na ulaganje žalbe na nezakonitu obradu vaših podataka o ličnosti nadležnom organu za zaštitu podataka.

Međutim, budući da grupacija uvex group nema puni pristup vašim podacima o ličnosti, prilikom dokazivanja prava treba direktno da kontaktirate dobavljača društvenih mreža, jer svaki od njih ima pristup podacima o ličnosti svojih korisnika i može preduzeti odgovarajuće mere i pružiti informacije.

 

Naravno, pokušaćemo da vas podržimo ako vam je i dalje potrebna pomoć. Obratite se ovlašćenom licu za zaštitu podataka, kao što je to navedeno iznad. Napomene o autorskom pravu i autorskom pravu umetnika.

Ako na našoj veb-stranici želite da objavite slike, tekstove, planove, video-zapise, muziku itd., treba da znate da možda na taj način dodeljujete mreži sva prava korišćenja, što na kraju može imati pravne posledice po vas ako sami niste autor tj. imalac prava.