Izjava o zaštiti podataka o ličnosti grupacije uvex group

Dobro došli na našu stranicu i hvala što ste izrazili interesovanje za naše društvo. Mi u društvu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, kao i sva s društvom povezana preduzeća (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom: uvex group), shvatamo zaštitu vaših podataka o ličnosti veoma ozbiljno. Vaše podatke obrađujemo u skladu sa važećim zakonskim uredbama o zaštiti podataka o ličnosti, posebno u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije i za nas važećim zakonima o izvođenju specifičnim za pojedinačne zemlje. Ovom izjavom o zaštiti podataka o ličnosti vam pružamo sveobuhvatne informacije o obradi vaših podataka o ličnosti koju sprovodi grupacija uvex group, kao i o pravima kojima raspolažete.

Podacima o ličnosti se smatraju oni podaci na osnovu kojih je moguća identifikacija određenog fizičkog lica. To naročito uključuje podatke poput imena i prezimena, datuma rođenja, adrese, broja telefona, adrese e-pošte, ali i vaše IP adrese.

Anonimni podaci su mogući ako ne može da se uspostavi nikakva lična referenca s korisnikom.  

1. Odgovorno društvo

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemačka
Phone: +49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Webová stránka: www.uvex.de

2. Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka o ličnosti

Podaci za kontakt službenika odgovornog za zaštitu podataka o ličnosti u svim društvima grupacije uvex group sa sedištem u Nemačkoj glase:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Nemačka
Tel.: 49(0)911-9736-0
E-Mail: datenschutz@uvex.de
Website: www.uvex.de

3. Vaša prava kao subjekta obrade

Pre svega želimo da iskoristimo ovu priliku da vas obavestimo o vašim pravima kao subjekta obrade. Ta prava su standardizovana u čl. 15-22. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti Evropske unije. Njima su obuhvaćena sledeća prava:

 • Pravo na pristup (čl. 15. OUZP EU),
 • Pravo na brisanje (čl. 17. OUZP EU),
 • Pravo na ispravku (čl. 16. OUZP EU),
 • Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. OUZP EU),
 • Pravo na ograničenje obrade podataka (čl. 18. OUZP EU),
 • Pravo na prigovor protiv obrade podataka (čl. 21. OUZP EU).

Da biste iskoristili ova prava, obratite se na sledeću adresu e-pošte: datenschutz@uvex.de.

Isto važi ukoliko imate pitanja u vezi sa obradom podataka u našem društvu ili ako želite da opozovete svoj pristanak. Takođe imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka.

4. Prava na prigovor

U vezi sa pravima na prigovor obratite pažnju na sledeće:

Ako vaše podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu direktnog oglašavanja, imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu ovih podataka bez navođenja razloga. To se odnosi i na profilisanje ukoliko je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ako uložite prigovor na obradu podataka u svrhe direktnog oglašavanja, više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti u navedene svrhe. Prigovor je besplatan i možete ga poslati bez određene forme, ako je moguće na: datenschutz@uvex.de.

U slučaju da vaše podatke obrađujemo radi zaštite legitimnih interesa, možete se u bilo kom trenutku usprotiviti toj obradi iz razloga koji proizilaze iz vaše određene situacije; to se takođe odnosi na profilisanje shodno ovim odredbama.

U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ako ne možemo dati dokaz o ubedljivim legitimnim razlozima za obradu koji će nadmašiti vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi za dokazivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

5. Svrhe i pravni osnovi za obradu podataka

Prilikom obrade vaših podataka o ličnosti poštuju se odredbe iz OUZP EU i sve druge važeće zakonske odredbe u vezi sa zaštitom podataka.

Pravni osnovi za obradu podataka posebno proizlaze iz čl. 6. OUZP EU.

Vaše podatke koristimo za pokretanje posla, za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obaveza, za primenu ugovornog odnosa, za ponudu proizvoda i usluga kao i za jačanje odnosa sa kupcima, što takođe može uključivati analize u marketinške svrhe, ali i direktno oglašavanje.

Vaša saglasnost za obradu podataka takođe može predstavljati zahtev za dozvolu zakonom propisane zaštite podataka. Pre nego što date pristanak, obavestićemo vas o svrsi obrade podataka i vašem pravu na opoziv.

Ako se saglasnost odnosi i na obradu posebnih kategorija podataka o ličnosti, to ćemo vam izričito ukazati u saglasnosti. Obrada posebnih kategorija podataka o ličnosti koja je u skladu sa čl. 9. OUZP EU se primenjuje samo ako je ona neophodna zbog zakonskih propisa i ako nema razloga za pretpostavkom da će vaš legitimni interes biti nadmašen, kako bi došlo do isključenja obrade.

U određenim slučajevima, obradu vaših podataka takođe zasnivamo na legitimnom interesu prema čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU. U tom kontekstu, obrada podataka se odvija samo ako ona služi za zaštitu naših sopstvenih legitimnih interesa odnosno legitimnih interesa trećih strana i ako procenjivanje interesa nije dovelo do nadmašivanja vaših interesa, osnovnih prava i osnovnih sloboda.

6. Prosleđivanje podataka trećim stranama

Vaše podatke ćemo prosleđivati trećim stranama samo u okviru zakonskih odredbi ili uz odgovarajući pristanak. U suprotnom, podaci se neće prosleđivati trećim stranama, osim ako nismo dužni da to učinimo zbog obaveznih zakonskih odredbi (npr. prosleđivanje eksternim organima poput nadzornih organa ili organa za sprovođenje zakona).

7. Primaoci podataka / kategorije primalaca

Unutar našeg društva osiguravamo da će vaše podatke primati samo one osobe kojima su oni potrebni za ispunjavanje ugovornih i zakonskih obaveza.

U pojedinačnim slučajevima može biti potrebno da vaše podatke prosledimo društvima s kojima smo povezani, primera radi, ako se prijavite za otvoreno radno mesto koje oglašava društvo s kojim smo povezani putem našeg centralnog portala za prijavu.

U određenim slučajevima pružaoci usluga pružaju podršku našim stručnim odeljenjima u ispunjavanju svojih zadataka. Neophodne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa svim našim pružaocima usluga.

8. Prosleđivanje podataka u treće zemlje / namera prosleđivanja podataka u treće zemlje

Prosleđivanje podataka u treće zemlje (izvan Evropske unije odnosno Evropskog ekonomskog prostora) se obavlja samo ukoliko je to neophodno za sprovođenje dužničkog odnosa ili ako to zahteva zakon ili ste nam dali svoj pristanak.

Vaše podatke o ličnosti prenosimo pružaocima usluga i društvima unutar grupacije koji se nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora, naime u Švajcarsku i SAD.

Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa svim našim pružaocima usluga.

9. Rok čuvanja podataka

Vaše podatke čuvamo dok god su potrebni za odgovarajuću svrhu obrade. Imajte na umu da za brojne rokove čuvanja važi da se podaci (moraju) i dalje čuvati. To se posebno odnosi na obaveze čuvanja shodno zakonu o trgovini ili zakonu o poreskom postupku (npr. prema trgovačkom zakoniku, naredbi o plaćanju dažbina itd.). Ako ne postoje dalji zahtevi za čuvanjem, podaci će se rutinski brisati nakon ostvarivanja njihove svrhe.

Dodatno tome, podatke možemo čuvati ako ste nam za to dali odobrenje ili ako postoje pravni sporovi i treba da koristimo dokaze u okviru zakonskih rokova zastarevanja koji mogu trajati i do trideset godina; uobičajeni rok zastarevanja je tri godine.

10. Bezbedan prenos vaših podataka

Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere predostrožnosti da bismo što bolje zaštitili podatke koje čuvamo od slučajnih ili namernih manipulacija, gubitaka, uništenja ili pristupa neovlašćenih osoba. Nivoi bezbednosti se neprestano proveravaju u saradnji sa stručnjacima na polju bezbednosti i prilagođavaju novim bezbednosnim standardima.

Razmena podataka koja se odvija sa naše veb-stranice i na našu veb-stranicu je šifrovana. Kao protokol za prenos naše prezentacije na mreži nudimo HTTPS, pri čemu koristimo najnovije protokole šifrovanja.

Uz to svojim korisnicima nudimo i šifrovanje sadržaja uključenih u obrascima za kontakt ili prijavama za otvorena radna mesta.

Osim toga, postoji mogućnost korišćenja alternativnih komunikacionih kanala (npr. putem pošte).

11. Obaveza stavljanja podataka na raspolaganje

Razni podaci o ličnosti su neophodni za uspostavljanje, sprovođenje i raskid ugovornog odnosa i ispunjavanje s njim povezanih ugovornih i zakonskih obaveza. Isto se odnosi na upotrebu naše veb-stranice i raznih funkcija koje ona pruža.

U određenim slučajevima, podaci se takođe moraju sakupljati odnosno učiniti dostupnim zbog zakonskih odredbi. Imajte na umu da nije moguće obraditi vaš zahtev ili uspostaviti osnovni ugovorni odnos bez davanja ovih podataka.

12. Kategorije, izvori i poreklo podataka

Odgovarajući kontekst određuje koje podatke obrađujemo: To zavisi od činjenice da li ste npr. poslali porudžbinu putem mreže ili ste popunili upit u naš obrazac za kontakt, odnosno da li ste nam poslali prijavu za otvoreno radno mesto ili pak žalbu.

Imajte na umu da isto tako možemo pružiti informacije o posebnim situacijama obrade čak i odvojeno na odgovarajućem mestu, npr. prilikom učitavanja dokumenata za prijavu na otvoreno radno mesto ili prilikom upućivanja zahteva za kontakt.

a) Prilikom posete naše veb-stranice prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

 • Ime dobavljača internet usluga
 • Podatke veb-stranice sa koje nas posećujete (sa tzv. „upućivačke lokacijeˮ)
 • Korišćeni veb-pregledač i operativni sistem
 • IP adresa koju dodeljuje dobavljač internet usluga
 • Tražene datoteke, preneti obim podataka, preuzimanja / izvoz datoteka
 • Podaci o veb-stranicama kojima pristupate preko naše veb-stranice, uključujući datum i vreme
 • Iz tehničke sigurnosti (posebno radi sprečavanja pokušaja napada na naš veb-server), ovi podaci se čuvaju prema čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU.

b) U okviru zahteva za kontakt prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici postoji obrazac za kontakt koji služi za stupanje u kontakt elektronskim putem. Ako nam pišete putem obrasca za kontakt, obrađivaćemo podatke koje ste naveli u tom obrascu da bismo mogli da vas kontaktiramo i da vam odgovorimo na vaša pitanja i zahteve.

Putem obrasca za kontakt prikupljamo sledeće podatke:

 • Vrsta upita
 • Sadržaj upita
 • Preduzeće i, ako je potrebno, broj zaposlenih
 • Oslovljavanje
 • Prezime, ime
 • Podaci za kontakt

Pritom poštujemo načelo umanjivanja i izbegavanja davanja podataka, tako da morate navesti samo one podatke koji su nam apsolutno potrebni da vas kontaktiramo (podatke u obaveznim poljima). To uključuje vrstu zahteva, sadržaj zahteva, prezime i ime, kao i vašu adresu e-pošte. Ta obavezna polja su označena znakom * (zvezdicom).

Pored toga, vašu IP adresu obrađujemo iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite. Sva ostala polja su dobrovoljna i možete ih popuniti po želji (npr. da bismo vam što preciznije mogli pružiti odgovore na vaša pitanja).

U cilju najbolje moguće zaštite po pitanju bezbednosti i poverljivosti vaših podataka, sprovodimo odgovarajuće mere bezbednosti. Vaš zahtev će nam biti prosleđen u šifrovanom obliku.

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, podatke o ličnosti navedene u e-pošti ćemo obrađivati isključivo u svrhu obrade vašeg zahteva. Ukoliko ne budete koristili ponuđene obrasce za stupanje u kontakt, nećemo prikupljati dodatne podatke o vama.

c) U okviru postupka registracije obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici korisnicima pružamo mogućnost registracije davanjem svojih podataka o ličnosti.

Pritom prikupljamo sledeće podatke:

 • Oslovljavanje
 • Prezime, ime
 • Datum rođenja
 • Adresa isporuke
 • Adresa fakturisanja
 • Broj klijenta
 • Poreski identifikacioni broj
 • Broj zaposlenih u privrednoj delatnosti
 • Podaci o osobi za kontakt
 • Adresa e-pošte

Registracija je iz tog razloga neophodna odnosno moguća da bismo s vama ispunili ugovornu obavezu (putem naše e-prodavnice) ili da bismo sproveli predugovorne mere, čak i kada vam je samo omogućen pristup za gosta.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja i izbegavanja davanja podataka, budući da su samo podaci koji su neophodni za registraciju kao obavezna polja označeni znakom * (zvezdicom). To uključuje, primera radi, adresu e-pošte i lozinku uz ponavljanje unosa lozinke.

Za porudžbine putem naše e-prodavnice su nam za isporuku potrebni i podaci fakturisanja (poput oslovljavanja, imena, prezimena i adrese). Ako se adresa isporuke razlikuje od adrese fakturisanja, podatke koji se nalaze iznad morate navesti i za adresu isporuke.

Registracijom na našoj veb-stranici takođe se čuvaju IP adresa korisnika, kao i datum i vreme registracije (tehnički pozadinski podaci). Klikom na dugme „Registruj se sadaˮ dajete saglasnost za obradu svojih podataka.

Obratite pažnju na sledeće: Lozinku koju ste uneli čuvamo u šifrovanom obliku. Zaposleni u našem društvu neće moći da pročitaju vašu lozinku. Zbog toga neće moći da vam daju nikakve informacije ako je zaboravite.

U tom slučaju koristite funkciju „Zaboravljena lozinkaˮ, na osnovu čega će vam e-poštom biti poslata automatski generisana nova lozinka. Nijedan zaposleni nije ovlašćen da od vas traži da mu svoju lozinku saopštite telefonom ili pismenim putem. Stoga nikada nemojte da dajete lozinku ako dobijete upit te vrste.

Po završetku postupka registracije, vaše podatke ćemo čuvati u svrhe primene zaštićenog područja klijenata. Čim se prijavite na našu veb-stranicu svojom adresom e-pošte unosom korisničkog imena i lozinke, ti podaci će postati dostupni za radnje koje obavljate na našoj veb-stranici (npr. za porudžbine u našoj e-prodavnici). Izvršene porudžbine može pratiti u istoriji naloga. Ovde možete navesti promene adrese fakturisanja odnosno adrese za isporuku.

Registrovana lica mogu sama da izvrše izmene/ispravke adrese fakturisanja odnosno adrese za isporuku u istoriji porudžbina. Naša služba za korisnike će sa zadovoljstvom izvršiti izmene/ispravke ako im se po tom pitanju obratite. Uz to svakako imate mogućnost otkazivanja ili brisanja registracije odnosno svog korisničkog naloga. Za to se obratite našoj službi za korisnike.

d) Registracija putem usluge Facebook Connect

Pored mogućnosti da se registrujete direktno na našoj veb-stranici, to možete učiniti i putem usluge Facebook Connect. Pružalac ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Skuare, Dublin 2, Irska.

Ako se odlučite da se registrujete putem usluge Facebook Connect i kliknete na dugme „Prijavi se pomoću usluge Facebookˮ / „Poveži se sa uslugom Facebookˮ, automatski ćete biti preusmereni na platformu usluge Facebook. Na njoj se možete prijaviti unosom svojih korisničkih podataka. Na taj način ćete svoj Facebook profil povezati sa našom veb-stranicom odnosno sa našim uslugama. Ta veza nam omogućava pristup vašim podacima koji se čuvaju na Facebooku. To su pre svega:

 • Tehnički identifikator (identifikacija za Facebook profil)
 • Naslovna fotografija
 • Puno ime i prezime
 • Opseg godina
 • Veza do profila
 • Pol
 • Vremenska zona
 • Jezik u upotrebi
 • Profilna slika
 • Vremenski pečat poslednjeg ažuriranja profila
 • Status verifikacije
 • Adresa e-pošte

Izvor: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/

Od ovih podataka koristimo u nastavku navedene podatke za podešavanje, stavljanje na raspolaganje i personalizaciju vašeg naloga:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresa e-pošte
 • Tehnički identifikator (identifikacija za Facebook profil)

Za podrobnije informacije pogledajte pravila korišćenja usluge Facebook i pravila o privatnosti usluge Facebook. Njih možete naći na:

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms/

Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa ponuđačem.

e) Kod prijava za otvorena radna mesta putem mreže prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Hvala vam na interesovanju za otvoreno radno mesto u grupaciji uvex group. Svesni smo važnosti vaših podataka i shodno tome ćemo podatke o ličnosti koje navedete u obrascu za prijavu obrađivati samo u cilju efikasnog i ispravnog odvijanja postupka prijave za otvoreno radno mesto i radi uspostavljanja kontakta tokom postupka prijave za otvoreno radno mesto. Podaci se neće prosleđivati trećim strana bez vašeg pristanka.

U okviru obrasca za prijavu na otvoreno radno mesto, od vas će se tražiti da navedete svoje podatke o ličnosti. U tu svrhu se prikupljaju sledeći podaci:

 • Oslovljavanje
 • Titula
 • Prezime, ime
 • Adresa
 • Podaci za kontakt
 • Datum rođenja
 • Željena pozicija odnosno delatnost
 • Video-zapis za prijavu (ako se traži)
 • Očekivana plata
 • Dostupnost
 • Navodi o tome kako ste čuli za grupaciju uvex group
 • Dokumenta koja učitavate putem portala (npr. propratno pismo, radna biografija)
 • Pored navedenog, takođe koristimo podatke koje smo na legitiman način dobili iz javno dostupnih direktorijuma (npr. sa poslovnih društvenih mreža).

 

Pritom poštujemo načelo umanjivanja podataka i izbegavanja podataka, tako da morate navesti samo one podatke koji su nam potrebni za proveru vaše prijavne dokumentacije (podatke u obaveznim poljima). To uključuje: oslovljavanje, ime i prezime, podatke za kontakt, željenu poziciju odnosno delatnost, navode o tome kako ste čuli za grupaciju uvex group, kao i propratno pismo i radnu biografiju. Ta obavezna polja su označena znakom * (zvezdicom). Pored toga, vašu IP adresu obrađujemo iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite.

 

Bez navođenja ovih podataka nažalost nećemo moći da proverimo vašu prijavnu dokumentaciju, budući da naš aplikativni sistem u ovom slučaju ne dozvoljava učitavanje prijavne dokumentacije. Ipak vam na raspolaganju stoji mogućnost dobrovoljnog pružanja podataka u obrascu za prijavu na otvoreno radno mesto.

U cilju najbolje moguće zaštite po pitanju bezbednosti i poverljivosti vaših podataka, sprovodimo odgovarajuće mere bezbednosti. Vaša prijavna dokumentacija će biti šifrovana i preneće nam se putem sistema za prijavu na otvoreno radno mesto.

Vaše ćemo podatke čuvati u gorenavedene svrhe sve dok se postupak prijave ne završi i dok relevantni rokovi ne isteknu, a to je najkasnije šest meseci nakon prijema odluke. Međutim, imate mogućnost da svoju prijavnu dokumentaciju zadržimo duže vreme da bismo je upoređivali sa drugim slobodnim radnim mestima koja odgovaraju vašem profilu.

Za to nam je potrebna vaša saglasnost koju nam možete dati klikom na polje za potvrdu pre nego što nam pošaljete svoju prijavnu dokumentaciju. U tom slučaju ćemo vaše podatke čuvati u trajanju od 12 meseci. Svoju saglasnost u bilo koje vreme i bez navođenja razloga sa efektom u budućnosti možete dati putem telefona pozivom broja +49 (0) 911/9736 1573, slanjem e-poruke na adresu recruiting@uvek.de ili putem standardne pošte na adresu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG., Personalmanagement, Würzburger Str.181, 90766 Fürth, Nemačka.

f) Kod prijava za otvoreno radno mesto putem usluge Xing, između ostalog, obrađujemo sledeće podatke:

Alternativno korišćenju našeg portala za prijavljivanje na mreži ili slanju prijave za otvoreno radno mesto direktno putem elektronske ili standardne pošte, svoju prijavu možete poslati i putem svog profila na društvenoj mreži Xing.

 

Ako budete koristili tu mogućnost, obrađivaćemo vaše podatke koje ste naveli u odeljku 12.5 koji se nalazi iznad:

Ističemo da u ovu svrhu društvena mreža Xing može obrađivati i neke druge podatke, čija obrada je u cilju sopstvenog interesa društva Xing. Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva Xing, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva Xing, kojima možete pristupiti putem sledeće veze:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy/.

g) S obzirom na biltene prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici se možete pretplatiti na besplatni bilten.

U okviru prijave na bilten prikupljamo sledeće podatke:

 • Prezime, ime
 • Izbor „Prijava kao privatno lice, poslovni klijent, trgovac
 • Adresa e-pošte
 • IP adresa koju dodeljuje dobavljač internet usluga
 • Podaci analize ugrađenog piksela za praćenje (vreme otvaranja biltena, pristup vezama)

Za slanje personalizovanog biltena koristimo adresu e-pošte i vaše ime koje ste naveli prilikom prijave za bilten.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja podataka i izbegavanja podataka, tako da je kao obavezno polje označena samo adresa e-pošte. Iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite, takođe obrađujemo vašu IP adresu kada se prijavite za bilten.

Za slanje biltena putem e-pošte koristimo takozvani postupak dvostrukog davanja saglasnosti. To znači da ćete oglašavanja dobijati putem e-pošte samo kada prethodno izričito potvrdite da treba da aktiviramo uslugu biltena. To činimo tako što ćemo vam poslati e-poštu sa obaveštenjem i od vas zatražiti da potvrdite da želite primati naš bilten na svoju adresu e-pošte klikom na vezu koja se nalazi u toj e-poruci.

Svakako možete otkazati svoju pretplatu u bilo kom trenutku koristeći opciju odjave koja je navedena u biltenu i time opozvati svoj pristanak. Takođe imate mogućnost da u bilo kom trenutku otkažete pretplatu za slanje biltena neposredno preko naše veb-stranice.

Takozvani piksel za praćenje smo takođe ugradili u naše biltene. To je mali grafikon koji je integrisan direktno u bilten. Uz pomoć piksela za praćenje nam je moguće da statistički beležimo doseg i uspeh biltena. Da bismo mogli da obavimo procenu, putem piksela za praćenje prikupljamo sledeće podatke:

 • Vreme otvaranja biltena
 • Pozivanje veza koje se nalaze u biltenu

Svrha primene piksela za praćenje je optimizacija slanja biltena i prilagođavanje sadržaja biltena što je bolje moguće interesima korisnika.

Ako pristanete na prijem biltena, takođe dajete saglasnost na našu primenu piksela za praćenje. A ako odbijete prijeme biltena putem veze za odjavu pretplate odnosno naše veb-stranice, vaši podaci koji budu prikupljeni pikselom za praćenje će biti izbrisani.

h) U blogu na mreži prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke:

Na našoj veb-stranici registrovanim korisnicima nudimo mogućnost ostavljanja komentara na našim zapisima na blogu kao i odgovaranja na postojeće komentare.

U tu svrhu se prikupljaju sledeći podaci:

 • Komentar korisnika
 • Trenutak ostavljanja komentara
 • Izabrano korisničko ime ili naziv
 • Adresa e-pošte
 • IP adresa koju dodeljuje dobavljač internet usluga

U tom kontekstu ističemo da se komentari prikazuju na našem blogu uz navođenje korisničkog imena (pseudonima) koje je korisnik odabrao, kao i vremena unosa.

Skladištenje IP adrese pritom služi u svrhu pravne zaštite grupacije uvex group, u slučaju da komentar krši prava trećih strana ili ukoliko se objavi protivzakonit sadržaj.

Podatke o ličnosti prikupljene u okviru bloga nećemo prosleđivati trećim stranama, osim ako je to neophodno zbog zakonskih zahteva ili za podnošenje ili odbranu pravnih zahteva grupacije uvex group.

13. Sistemi plaćanja (čl. 6. st. 1. tač. a, b OUZP EU), provera boniteta (čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU)

U našoj e-prodavnici možete izvršiti plaćanje na račun, kreditnom karticom, putem usluge PayPal ili direktnim terećenjem (SEPA direktno terećenje). U tu svrhu prikupljamo podatke relevantni za plaćanje kako bi mogla da se obradi vaša porudžbina i odvije obrada plaćanja. Pored toga, vašu IP adresu obrađujemo iz tehničkih razloga i radi pravne zaštite.

Pritom poštujemo načelo umanjivanja podataka i izbegavanja podataka, tako da nam morate navesti samo one podatke koji su neophodni za odvijanje obrade plaćanja, a time i za obradu ugovora, kao i one podatke koje smo zakonski dužni prikupiti.

Bez tih podataka ćemo nažalost morati da odbijemo zaključenje ugovora, jer bez njih nećemo moći da ga zaključimo.

Sistem plaćanja koji primenjujemo koristi SSL šifriranje za zaštićeni prenos vaših podataka.

Napomena o plaćanju putem računa: Ako u našoj e-prodavnici izaberete način plaćanja putem računa, izvršićemo proveru boniteta. U tu svrhu će udruženje za opštu kreditnu zaštitu, kreditne agencije ili društva za osiguranje kredita utvrditi podatke relevantne za izmirivanje duga kako bi se utvrdio vaša kreditna sposobnost odnosno rizik od neizmirivanja obaveza.

Napomena o plaćanju kreditnom karticom: Kod plaćanja kreditnom karticom se kao i uobičajeno proveravaju podaci o kreditnoj kartici.

Napomena o plaćanju putem usluge PayPal: PayPal ist ein Unternehmen der PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Ako dotična osoba tokom postupka poručivanja izabere „PayPalˮ kao opciju plaćanja u našoj e-prodavnici, podaci dotične osobe automatski se prenose usluzi PayPal. Izborom ove opcije plaćanja, dotična osoba pristaje na prenos podataka o ličnosti potrebnih za obradu plaćanja. Podaci o ličnosti koji se prenose usluzi PayPal su obično ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, broj telefona, broj mobilnog telefona ili drugi podaci koji su neophodni za obradu plaćanja. Podaci o ličnosti koji su povezani sa odgovarajućom porudžbinom su takođe potrebni za obradu kupoprodajnog ugovora. Detalje o zaštiti podataka koju pruža usluga PayPal možete pronaći na: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE (za pravni položaj koji važi od 25.05.2018. godine).

Napomena o plaćanju postupkom direktnog terećenja: Kod direktnog terećenja se kao što je uobičajeno podaci o vašem računu prikupljaju radi zaduživanja odgovarajućeg iznosa sa vašeg računa.

14. Automatizovane pojedinačne odluke

Za donošenje odluke ne koristimo isključivo automatizovane procese obrade.

15. Kolačići (čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU)

Na našoj veb-stranici na više mesta koristimo takozvane kolačiće. Kolačići služe da našu ponudu učine korisnijom, efikasnijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se memorišu na vašem računaru i koje vaš pregledač čuva (lokalno na vašem čvrstom disku).

U smislu našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU), koristimo tehnički neophodne kolačiće koji su potrebni za rad veb-stranice i osiguravanje njene funkcionalnosti. Kolačiće takođe koristimo u smislu našeg legitimnog interesa, da bismo pomoću njih na osnovu standardnog jezika vašeg veb-pregledača i vaše IP adrese za prikazivanje svoju veb-stranicu mogli da prikažemo na jeziku koji će vam verovatno odgovarati.

U zavisnosti od namene, ovi kolačići se trajno čuvaju, čak i nakon završetka sesije (tzv. trajni kolačići, npr. odbijanje saglasnosti) ili se brišu kada zatvorite veb-pregledač (tzv. kolačići sesije koji važe samo za jednu sesiju na veb-pregledaču).

Uostalom, uz vaš pristanak postavljamo i druge kolačiće. Ti kolačići nam omogućavaju da analiziramo način na koji korisnici koriste naše veb-stranice. To nam služi kako bismo sadržaj veb-stranice mogli dizajnirati prema potrebama posetilaca. Pored toga, kolačići nam omogućavaju merenje efikasnosti određenog oglasa i njegovo oglašavanje, primera radi, shodno tematskim interesima korisnika. Pravni osnov za to je vaša saglasnost (čl. 6. st. 1. tač. a OUZP EU).

Ako ste dali saglasnost korišćenje kolačića, svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku bez navođenja razloga korišćenjem funkcije za odbijanje saglasnosti shodno tački 23.2.

Za upravljanje različitim kolačićima i alatkama integrisanim u ovu veb-stranicu koristimo uslugu Google Tag Manager društvae Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Googleˮ). Uslugu Google Tag Manager koristimo da bismo mogli da upravljamo i pokrećemo oznake veb-stranica preko radne površine. Pritom usluga Google Tag Manager primenjuje samo oznake koje se koriste na veb-stranici i samostalno ne prikuplja podatke o ličnosti. Usluga Google Tag Manager isto tako ne postavlja samostalno kolačiće na krajnje uređaje. Međutim, usluga Google Tag Manager nema nikakav uticaj na to da li oznake kojima upravlja samostalno postavljaju kolačiće. Ako se izvrši deaktivacija na nivou domena ili kolačića, ona ostaje na snazi za sve oznake praćenja koje su primenjene putem usluge Google Tag Manager.

Većina veb-pregledača automatski prihvata kolačiće. Podrazumeva se da kolačiće na uređaju možete da deaktivirate, ograničite ili izbrišete ručno u podešavanjima veb-pregledača ili softvera.

Obratite pažnju na sledeće: Ako deaktivirate podešavanje kolačića, možda neće biti u potpunosti upotrebljive sve funkcije naše veb-stranice.

16. Izrada korisničkih profila odnosno primena kolačića koji nisu čisto funkcionalni (čl. 6. st. 1. tač. a OUZP EU)

Na našoj veb-stranici koristimo alatke i usluge prikazane u nastavku. Pravni osnov za upotrebu je vaš pristanak koji izjavljujete putem banera za dozvole koji se pojavljuje kada prvi put posetite našu veb-stranicu. Detalje o korišćenim alatkama i uslugama možete pronaći u sledećim pasusima.

Saglasnost koju ste dali možete opozvati u bilo kom trenutku tako što ćete ručno izbrisati kolačiće za davanje saglasnosti u vašem veb-pregledaču ili upotrebiti odgovarajući softver, a zatim ponovo učitati našu veb-stranicu ili klikom na jednu od veza za odbijanje saglasnosti koje su navedene u opisima pojedinačnih alatki.

a) Primena prilagođenih grupa korisnika na mreži Facebook („pikseli za radnje posetilacaˮ)

Ova veb-stranica koristi tzv. „Facebook pikselˮ društvene mreže Facebook, kojom upravlja društvo Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka se zasniva na pravnoj osnovi vašeg pristanka u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. a OUZP.

Pomoću Facebook piksela, Facebook je u stanju da odredi posetioce naše ponude na mreži kao ciljnu grupu za prikazivanje oglasa (tzv. „Facebook oglasaˮ). Prema tome, Facebook piksel koristimo za prikazivanje Facebook oglasa koje smo postavili samo onim korisnicima mreže Facebook odnosno mreže Instagram koji su pokazali interesovanje za našu ponudu na mreži ili koji imaju određene karakteristike (npr. interesovanje za određene teme ili proizvode, koje se određuje na osnovu posećenih veb-stranica) koje prenosimo društvu Facebook (tzv. „prilagođene kategorije publikeˮ).

Facebook piksel direktno integriše mreža Facebook kada posetite našu veb-stranicu i može sačuvati tzv. kolačić na vašem uređaju. Ako ste već prijavljeni na Facebook kada posetite našu veb-stranicu ili ako odlučite da se prijavite na Facebook, poseta našoj ponudi na mreži će biti zabeležena na vašem profilu. Ove informacije vam mogu biti dodeljene pomoću dodatnih informacija koje je društvo Facebook sačuvalo o vama npr. na osnovu vlasništva nad nalogom na društvenoj mreži „Facebookˮ.

 

Pomoću Facebook piksela takođe možemo razumeti efikasnost Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta tako što ćemo videti da li su korisnici preusmereni na našu veb-stranicu nakon što kliknu na Facebook oglas (tzv. „konverzijaˮ).

 

Facebook takođe može prikupiti informacije prikupljene putem piksela tj. kolačića i te informacije koristiti u svoje promotivne svrhe, kao i u promotivne svrhe trećih strana. Na primer, na taj način Facebook može da zaključi određene interese iz vašeg ponašanja pri surfovanju na ovoj veb-stranici i da koristi te informacije takođe za oglašavanje ponuda trećih strana. Facebook isto tako može da kombinuje informacije prikupljene putem piksela tj. kolačića sa drugim informacijama koje Facebook ima o vama putem drugih veb-stranica i/ili u vezi sa upotrebom društvene mreže „Facebookˮ, tako da društvo Facebook Ireland Limited može sačuvati vaš profil. Ovaj profil se može koristiti u promotivne svrhe.

Pomoću Facebook piksela, vaše ponašanje se takođe može pratiti na nekoliko stranica nakon što ste videli ili kliknuli na Facebook oglas. Ovaj postupak se koristi za procenu efikasnosti Facebook oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta i može pomoći u optimizaciji budućih promotivnih mera.

Pored toga, prilikom primene Facebook piksela, koristimo dodatnu funkciju „proširenog usklađivanjaˮ. Podaci za formiranje ciljnih grupa („prilagođene kategorije publikeˮ ili „slične publikeˮ) se prenose mreži Facebook u šifrovanom obliku.

Obrada podataka putem mreže Facebook se odvija u okviru smernica za upotrebu podataka na mreži Facebook:https://www.facebook.com/policy.

Specifične informacije o Facebook pikselu i njegovom funkcionisanju možete naći ovde:https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Napominjemo da vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti u SAD, ako je to potrebno. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa ponuđačem.

b) Primena usluge Google Analytics

Ova veb-stranica koristi Google Analytics, uslugu veb-analize društva Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Googleˮ).

Google Analytics koristi kolačiće koji omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb-stranice. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju ove veb-stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju.

Aktiviranjem modula za anonimnost IP adrese na ovoj veb-stranici, Google će prethodno skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potipisnicima Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Puna IP adresa se prenosi samo na Google server u SAD-u i tamo se skraćuje u izuzetnim slučajevima.

U ime operatera ove veb-stranice, Google će koristiti te informacije za procenu korišćenja veb-stranice radi sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb-stranici i radi pružanja drugih usluga operateru veb-stranice koje se odnose na aktivnosti na veb-stranici i korišćenje interneta. IP adresa koju je pregledač poslao u okviru usluge Google Analytics neće se povezati sa drugim Google podacima.

Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa ponuđačem.

Pravni osnov za korišćenje usluge Google Analytics je vaš informisani pristanak u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. a OUZP EU.

Podaci o ličnosti korisnika se brišu ili postaju anonimni nakon 38 meseci.

Više informacija o uslovima korišćenja i zaštiti podataka naći ćete na

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/https://policies.google.com/?hl=cs

Možete sprečiti čuvanje kolačića odgovarajućim podešavanjem softvera pregledača. Međutim, napominjemo da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice u punoj meri.

Takođe možete sprečiti da Google prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vaše korišćenje veb-stranice (uključujući vašu IP adresu), kao i da Google obrađuje ove podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatne komponente za pregledač, koje su dostupne putem sledeće veze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Kao alternativu dodatku za pregledač ili u okviru pregledača na mobilnim uređajima, kliknite na sledeću vezu da biste sprečili buduće prikupljanje putem usluge Google Analytics u okviru ove veb-stranice:

Kolačić za odbijanje će biti sačuvan na vašem uređaju. Ako izbrišete kolačiće, moraćete ponovo kliknuti na ovu vezu.

Napominjemo da je na ovoj veb-stranici usluga Google Analytics proširena tako da uključuje kôd „gat._anonymizeIp()“ kako bi se garantovalo anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. maskiranje IP adrese).

c) Korišćenje usluge Google Ads i ponovnog oglašavanja

Koristimo uslugu oglašavanja Google Ads (raniji naziv Google AdWords) društva Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Googleˮ).

Vrste mreža multimedijalnog oglašavanja, kupovina i pretraga koji su aktivni kod nas se koriste za merenje vaše interakcije sa oglasima postavljenim na Google pretraživaču. U tu svrhu, kada kliknete na jednu od naših veb-oglasa koje je plasirala usluga Google, kolačić se čuva u vašem pregledaču. Na taj način se prate vaše dalje aktivnosti na proizvodu oglašenom u oglasu (praćenje konverzija). Ove podatke možemo koristiti za merenje efikasnosti naših kampanja za oglašavanje.

Od vas se prikupljaju sledeći podaci: jedinstveni ID, broj / učestalost isporučenih oglasa (prikazi oglasa) i radnje / klikovi koje ste izvršili.

Takođe koristimo funkciju ponovnog oglašavanja u okviru usluge Google Ads. Pomoću funkcije ponovnog oglašavanja korisnicima naših veb-stranica možemo prikazati oglase zasnovane na njihovim interesovanjima na drugim veb-stranicama u okviru Google mreže oglašavanja (u Google pretrazi ili na video-portalu YouTube, tzv. „Google oglasiˮ ili na drugim veb-stranicama). U tu svrhu se analizira interakcija korisnika na našoj veb-stranici, npr. za koje ponude su korisnici bili zainteresovani, kako bi se korisnicima prikazali ciljani oglasi na drugim stranicama čak i nakon posete na našoj veb-stranici. Zbog toga, Google skladišti broj u pregledačima korisnika koji posećuju određene Google usluge ili veb-stranice na Google mreži multimedijalnog oglašavanja. Posete ovih korisnika se beleže putem ovog broja, poznatog kao „kolačićˮ. Taj broj se koristi za jedinstvenu identifikaciju veb-pregledača na određenom krajnjem uređaju, a ne za identifikaciju osobe.

Usluga Google Tag Manager se koristi za upravljanje i kontrolu različitih oznaka. U tu svrhu se u vaš pregledač dodaje kolačić. Menadžer oznaka upravlja isključivo drugim oznakama i samostalno ne prikuplja nikakve podatke.

Korišćenje Google alatki se zasniva se na vašem pristanku u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. a OUZP EU. Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku klikom na vezu https://adssettings.google.com. Opozivanje se odnosi samo na uređaj i veb-pregledač na kojem je podešeno. Ako je to potrebno, ponovite postupak na svim uređajima. Ako izbrišete kolačić za odbijanje, ponovo će vam biti zatražena saglasnost za prenos podataka.

Možete i konfigurisati pregledač u skladu sa tim da biste sprečili oglase trećih strana. Takođe putem odgovarajuće dodatne komponente za uobičajene veb-pregledače, koju ovde: https://support.google.com/ads/answer/7395996 možete da preuzmete i instalirate. Time trajno možete sprečiti praćenje koje obavlja Google.

Vaši podaci će biti poslati društvu Google na procenu. Ako imate Google nalog, Google takođe može da objedini podatke dobijene praćenjem.

Informacije koje generiše kolačić o korišćenju ove veb-stranice obično se prenose na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa ponuđačem.

Podaci dobijeni ovim postupkom biće izbrisani čim više ne budu potrebni za naše svrhe. U našem slučaju to se dešava nakon 12 meseci.

Više informacija o usluzi Google i izjavi i o zaštiti podataka društva Google možete naći na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs/

d) Primena usluge Google AdSense

Na našoj veb-stranici se koristi usluga na mreži pod nazivom Google AdSense društva Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Googleˮ).

Ova usluga omogućava prenos promotivnog sadržaja na treće stranice tako što prikazuje oglase na trećim stranicama koji se podudaraju sa sadržajem odgovarajuće treće stanice. Ciljanje korisnika veb-stranice zasnovano na interesovanjima takođe je omogućeno tako što se generišu individualnu korisnički profili.

Zbog toga je primenom usluge Google AdSense moguće da na našoj veb-stranici prikazujemo prilagođene oglase.

Za pokretanje usluge Google AdSense se koriste kolačići koji se čuvaju na krajnjem uređaju korisnika, pomoću kojih Google može analizirati način na koji posetioci koriste naše veb-stranice. Svaki put kada posetite našu veb-stranicu ili njene podstranice na kojima je integrisana usluga Google AdSense, od internet pregledača korisnika se traži da obrađuje podatke o ličnosti, kao što je npr. IP adresa koja se prenosi društvu Google. To društvu Google, između ostalog, omogućava da utvrdi poreklo posetilaca i na osnovu toga da izvrši obračune provizije.

Usluga Google AdSense takođe koristi takozvane piksele za praćenje, tj. minijaturne grafikone integrisane na veb-stranici, kako bi mogla da obavlja analize datoteka evidencije u svrhu statističkih procena. Na osnovu tih procena, Google može npr. da utvrdi da li je, kada i koliko dugo korisnik držao otvorenom veb-stranicu ili koje veze je korisnik kliknuo. Time je takođe omogućeno praćenje toka posetilaca naše veb-stranice.

Ako se Google AdSense kolačić čuva na vašem krajnjem uređaju, vaši podaci o ličnosti, poput IP adrese i drugih podataka potrebnih za prikupljanje i obradu prikazanog promotivnog sadržaja, će se preneti na Google servere koji se uglavnom nalaze u SAD-u. Pored toga, Google te podatke može preneti i trećim licima. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa ponuđačem.

Ako imate Google nalog, Google takođe može da objedini podatke dobijene praćenjem.

Podrobnije informacije o obradi podataka društva Google možete naći na sledećoj vezi: https://www.google.com/adsense/start/. Podrobnije informacije o obradi podataka društva Google možete naći na sledećoj vezi: www.google.com/privacy/ads/.

Korišćenje Google alatki se zasniva se na vašem pristanku u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. a OUZP EU. Svoju saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku klikom na vezu https://adssettings.google.com.  Opozivanje se odnosi samo na uređaj i veb-pregledač na kojem je podešeno. Ako je to potrebno, ponovite postupak na svim uređajima. Ako izbrišete kolačić za odbijanje, ponovo će vam biti zatražena saglasnost za prenos podataka.

Možete i konfigurisati pregledač u skladu sa tim da biste sprečili oglase trećih strana. Takođe putem odgovarajuće dodatne komponente za uobičajene veb-pregledače, koju ovde: https://support.google.com/ads/answer/7395996 možete da preuzmete i instalirate. Time trajno možete sprečiti praćenje koje obavlja Google.

17. Dodatne društvene komponente društvenih mreža

Na ovoj veb-stranici su integrisane različite dodatne komponente sa društvenih mreža. Primeri za to su dugme „Sviđa mi seˮ sa mreže Facebook ili dugme „Podeliˮ sa različitih mreža.

 

Ako koristite neku od ugrađenih komponenti društvenih medija, to stvara direktnu vezu sa odgovarajućom društvenom mrežom. Zatim se sadržaj dodatnih komponenti direktno prenosi sa odgovarajuće društvene mreže u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu.

Integrisanje ovih dodatnih komponenti na našoj veb-stranici se odvija pomoću tzv. „Shariff rešenjaˮ koje je razvio časopis o računarima „c'tˮ. To znači sledeće:

Uobičajene komponente društvenih medija prenose korisničke podatke svaki put kad se stranica pozove i daju društvenim mrežama precizne informacije o vašem ponašanju pri surfovanju (praćenje korisnika). Za to ne morate biti prijavljeni ili biti član mreže.

Komponente društvenih medija funkcije Shariff uspostavljaju direktan kontakt između društvene mreže i posetioca veb-stranice samo kada posetilac aktivno klikne na dugme. Podrobnije informacije o tome naći ćete na www.heise.de.

 

Aktiviranjem odgovarajućeg dugmeta izjavljujete pristanak na prikupljanje i prenos podataka odgovarajućoj društvenoj mreži. Pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku putem veb-stranice odgovarajuće društvene mreže.

Aktiviranjem dodatnih komponenti, odgovarajuća društvena mreža dobija informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici putem naše veb-lokacije. Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu, ona od tog trenutka može da dodeli posetu vašem korisničkom nalogu, čak i ako ne potvrdite dugmetom drugi put. Ako izvršite interakciju sa dodatnim komponentama, na primer, pritisnite drugi put dugme „Sviđa mi seˮ ili ostavite komentar, određene informacije se šalju direktno iz vašeg pregledača odgovarajućoj društvenoj mreži i tamo se čuvaju.

Čak i ako nemate nalog, odgovarajuća mreža može da prikuplja podatke o vama poput vaše IP adrese.

Ako ne želite da društvena mreža prikuplja podatke o vama putem naše veb-stranice, morate se odjaviti sa mreže pre nego što posetite našu veb-stranicu. Pored toga, možete da instalirate odgovarajuće blokatore za svoj pregledač pomoću dodataka.

Napominjemo da se prilikom korišćenja komponenti društvenih medija podaci obično prenose u SAD ili druge zemlje van Evropske unije. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa odgovarajućim ponuđačima.

a) Integracija komponenti mreže Twitter

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: dugme „Twitterˮ) društvene mreže Twitter, kojom upravlja društvo Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irska („Twitterˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Twitter serverima kada je dugme aktivno. Zatim Twitter sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje Twitter prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa.

Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva Twitter, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva Twitter, kojima možete pristupiti putem sledeće veze: https://twitter.com/en/privacy 

b) Integracija komponenti mreže Instagram

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: dugme „Instaˮ) društvene mreže Instagram, kojom upravlja kompanija Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebookˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Facebook serverima kada je dugme aktivno. Zatim Facebook sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa.

Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva Facebook, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva Facebook, kojima možete pristupiti putem sledeće veze: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integracija komponenti mreže LinkedIn

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: „LinkedIn dodatna komponentaˮ) društvene mreže LinkedIn, kojom upravlja kompanija LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska („LinkedInˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa LinkedIN serverima kada je dugme aktivno. Zatim LinkedIn sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje LinkedIn prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa.

Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva LinkedIn, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva LinkedIn, kojima možete pristupiti putem sledeće veze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Putem veze https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možete da isključite upotrebu vaših podataka u promotivne svrhe i druge LinkedIn usluge.

d) Integracija komponenti mreže Pinterest

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: „Pinterest dodatna komponentaˮ) društvene mreže Pinterest, kojom upravlja kompanija Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska („Pinterestˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Pinterest serverima kada je dugme aktivno. Zatim Pinterest sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje Pinterest prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa.

Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva Pinterest, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva Pinterest, kojima možete pristupiti putem sledeće veze: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

e) Integracija komponenti mreže Xing

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: „Xing dodatna komponentaˮ) društvene mreže Xing, kojom upravlja kompanija New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka („Xingˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Xing serverima kada je dugme aktivno. Zatim Xing sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje Xing prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa.

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvo dugme, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Xing serverima kada je dugme aktivno. Zatim Xing sadržaj dugmeta direktno prenosi u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. U tom slučaju nemamo uticaj na količinu podataka koje Xing prikuplja pomoću dugmeta, ali pretpostavljamo da će biti zabeležena i vaša IP adresa. https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

f) Integracija komponenti video-portala YouTube

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: „YouTube dodatna komponentaˮ) video-portala YouTube, kojim upravlja kompanija Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Googleˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvu dodatnu komponentu, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Google serverima kada je dodatna komponenta aktivna. Google prenosi pregledani video-zapis direktno u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. Pored toga, YouTube server je obavešten koju ste od naših stranica posetili.

Svrhu i obim prikupljanja podataka, dalju obradu i korišćenje podataka od strane društva Google, kao i vaša prava koja su s tim povezana, ali i opcije podešavanja za zaštitu vaše privatnosti možete naći u napomenama o zaštiti podataka društva Pinterest, kojima možete pristupiti putem sledeće veze: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) Integracija komponenti video-portala Vimeo

Naša veb-lokacija koristi komponente (ovde: „Vimeo dodatna komponentaˮ) video portala Vimeo, kojim upravlja kompanija Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD („Vimeoˮ).

Ako na našoj veb-lokaciji pozovete veb-stranicu koja sadrži takvu dodatnu komponentu, vaš pregledač može da uspostavi direktnu vezu sa Vimeo serverima kada je dodatna komponenta aktivna. Vimeo prenosi pregledani video-zapis direktno u vaš pregledač koji ga integriše na veb-stranicu. Pored toga, Vimeo server je obavešten koju ste od naših stranica posetili.

Svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i upotrebu podataka putem video portala Vimeo, možete da pronađete u politici privatnosti kompanije Vimeo na https://vimeo.com/privacy Opcije podešavanja za zaštitu privatnosti možete obaviti putem sledeće veze: https://vimeo.com/cookie_policy.  

18. Ugrađene slike

Na našoj veb-stranici integrisane su slike društva Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irska.

Sadržaj društva Getty Images je ugrađen tako da je tzv. kôd za ugradnju (HTML kôd) integrisan u veb-stranicu. Ovaj kôd za ugradnju služi za to da se istovremeno sa učitavanjem veb-stranice, željeni sadržaj treće strane učitava sa spoljnog servera i prikazuje korisniku na posećenoj veb-stranici. Ovaj sadržaj trećih strana se učitava odmah kada pozovete veb-stranicu.

Da bi spoljni server mogao korisniku da isporuči zatraženi sadržaj, IP adresa određenog korisnika se mora preneti serveru tako da operater spoljnog servera može da je zabeleži i, ako je potrebno, koristi u svoje svrhe. Pored toga, Getty Images može da prikuplja i druge podatke, kao što je stranica sa koje je stigao zahtev, tip pregledača koji se koristi ili jezik pregledača.

Napominjemo da grupacija uvex group nema uticaja na to koje podatke Getty Images prikuplja pored IP adrese i u koje svrhe se ti podaci koriste.

Za detaljne informacije o ugrađivanju slika putem mreže Getty Images, posetite veb-stranicu https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, informacije o podacima koje prikuplja Getty Images i njihovoj upotrebi možete da pronađete u izjavi o privatnosti kompanije Getty Images, koje možete pogledati putem sledeće veze: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy 

19. Veb-fontovi

U svrhu jedinstvenog prikazivanja fontova, naša veb-stranica koristi tzv. veb-fontove, tj. fontove koji se učitavaju iz spoljnog izvora kada pregledač pozove stranicu i privremeno skladište u kešu pregledača. Na taj način se osigurava da se naša veb-stranica prikazuje jednolično i čitko na svim krajnjim uređajima, bez obzira na korišćeni pregledač.

Dobavljač veb-fontova koji se ovde koriste je kompanija Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype), kao operater stranice www.fonts.com.

Da bi veb-fontovi mogli da se učitaju i prikažu, odgovarajući pregledač mora uspostaviti vezu sa fonts.com serverima. Na taj način dobavljač zna da je našoj veb-stranici pristupljeno preko IP adrese vašeg pregledača.

Pravni osnov za upotrebu veb-fontova je čl. 6. st. 1. tač. f OUZP EU (legitimni interes).

Ako vaš pregledač ne podržava prikaz veb-fontova, umesto toga će se koristiti standardni fontovi krajnjeg uređaja, što može negativno uticati na kvalitet prikaza.

Društvo Monotype je objavilo dodatne informacije o obradi podataka putem svoje veb-stranice fonts.com: www.fonts.com/info/legal i www.fonts.com/info/legal/privacy 

Napominjemo da nemamo uticaj na to da li ili kako fonts.com koristi vaše podatke u svoje svrhe.

 

20. Veze za društvene mreže

Na našoj stranici naći ćete veze za usluge društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest i Instagram. Veze do internet stranica za usluge društvenih mreža prepoznaćete na osnovu logotipa odgovarajućeg društva. Ako sledite ove veze, možete pristupiti korporativnim veb-lokacijama grupacije uvex group na odgovarajućoj usluzi društvenih mreža. Kada kliknete na vezu do usluge društvenih mreža, uspostavlja se veza sa serverima usluge društvenih mreža. Na taj način se na servere usluge društvenih mreža prenosi da ste posetili našu veb-stranicu. Pored toga, dodatni podaci se prenose dobavljaču usluge društvenih mreža. To su, primera radi, sledeći podaci:

 • Adresa veb-stranice na kojoj se nalazi aktivirana veza
 • Datum i vreme pristupa veb-lokaciji tj. aktiviranja veze
 • Informacije o korišćenom pregledaču i operativnom sistemu
 • IP adresa

Ako ste u trenutku aktiviranja veze već prijavljeni na određenu uslugu društvenih mreža, dobavljač usluge društvenih mreža možda će moći da utvrdi vaše korisničko ime, a možda čak i vaše pravo ime iz prenetih podataka i da dodeli ove podatke vašem ličnom korisničkom nalogu na usluzi društvenih mreža. Ako se prethodno odjavite sa svog korisničkog naloga, možete da isključite ovu mogućnost dodeljivanja svom ličnom korisničkom nalogu.

 

Serveri usluga društvenih medija nalaze se u SAD-u i drugim zemljama van Evropske unije. Zbog toga i dobavljač usluge društvenih mreža može da obrađuje podatke u zemljama van Evropske unije. Imajte na umu da društva u ovim zemljama podležu zakonima o zaštiti podataka koji uglavnom ne štite podatke o ličnosti u istoj meri kao što je slučaj u državama članicama Evropske unije.

Imajte na umu da mi nemamo uticaj na obim, vrstu i svrhu obrade podataka koje obavlja dobavljač usluge društvenih mreža. Više informacija o vašim podacima koje koristi usluga društvenih mreža integrisana na našoj veb-stranici možete pronaći u smernicama za privatnost odgovarajućih usluga društvenih mreža.

21. Veze do drugih dobavljača

Naša veb-stranica takođe sadrži – jasno prepoznatljivo – veze do veb-lokacija drugih društava. Ako postoje veze do veb-stranica drugih dobavljača, mi nemamo uticaj na njihov sadržaj. Zbog toga ne možemo preuzimati garanciju ili odgovornost za ovaj sadržaj. Odgovarajući dobavljač ili operater je odgovoran za sadržaj tih stranica.

U trenutku njihovog povezivanja, na povezanim stranicama su proverena moguća pravna kršenja i prepoznatljiva pravna kršenja. U trenutku povezivanja nije pronađen nijedan nezakonit sadržaj. Međutim, trajno praćenje sadržaja povezanih stranica nije prihvatljivo bez konkretnih dokaza o kršenju zakona. Nakon obaveštenja o kršenju prava, takve veze će se odmah ukloniti.

22. Ponude na mreži za decu

Lica mlađa od 16 godina ne smeju da nam prenose podatke o ličnosti niti da daju izjavu o saglasnosti bez pristanka njihovog zakonskog staratelja. Podstičemo roditelje i staratelje da aktivno učestvuju u aktivnostima i interesovanjima svoje dece.

23. Izjava o zaštiti podataka o ličnosti / napomene o zaštiti podataka na društvenim mrežama

Grupacija uvex group održava prisustvo na „društvenim mrežamaˮ, u ovom slučaju na mrežama Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest i LinkedIn. Ako imamo kontrolu nad obradom vaših podataka, obezbeđujemo poštovanje važeće izjave o privatnosti.

U nastavku možete naći najvažnije informacije o zakonu o zaštiti podataka u vezi sa našim veb-lokacija.

a) Ime i adresa odgovornih za funkcionisanje i rad

23.1 Ime i adresa odgovornih za funkcionisanje i rad

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Međutim, koristite ove platforme i njihove funkcije na sopstvenu odgovornost. To se posebno odnosi na upotrebu interaktivnih funkcija (npr. komentarisanje, deljenje, ocenjivanje).

Takođe napominjemo da se vaši podaci mogu obrađivati van Evropske unije. Potrebne zakonski obavezujuće ugovore o zaštiti podataka smo zaključili sa svim našim ponuđačima.

b) Svrha i pravni osnov

Stranice obožavatelja održavamo sami kako bismo komunicirali sa posetiocima ovih stranica i na taj način ih informisali o našim ponudama.

Takođe prikupljamo podatke u statističke svrhe kako bismo mogli da razvijemo i optimizujemo sadržaj i da našu ponudu učinimo atraktivnijom. Podaci potrebni za to (npr. ukupan broj pregleda stranica, aktivnosti stranice i podaci koje pružaju posetioci, interakcije) obrađuju društvene mreže i stavljaju ih nam na raspolaganje. Nemamo uticaj na generisanje i prikazivanje.

Pored toga, vaše podatke o ličnosti obrađuju dobavljači društvenih mreža, ali i grupacija uvex group, u svrhu istraživanja tržišta i oglašavanja. Na taj način je moguće da se korisnički profili kreiraju na osnovu vašeg ponašanja prilikom korišćenja i iz toga proisteklih interesa. To, između ostalog, omogućava postavljanje oglasa unutar i izvan platformi koje odgovaraju vašim interesovanjima. U tu svrhu se kolačići obično čuvaju na vašem računaru. Bez obzira na to, podaci koji se ne prikupljaju direktno na krajnjim uređajima takođe se mogu sačuvati u vašim korisničkim profilima. Skladištenje i analiza takođe se odvijaju na više uređaja. To se posebno odnosi, ali ne isključivo, ako ste registrovani kao član i prijavljeni na odgovarajuće platforme.

Pored toga, ne prikupljamo i ne obrađujemo nikakve podatke o ličnosti.

Grupacija uvex group obrađuje vaše podatke o ličnosti na osnovu naših legitimnih interesa za efikasne informacije i komunikaciju u skladu sa čl. 6. st. 1. tač. 1. podtač. f. OUZP EU.

Ako se od vas zatraži pristanak za obradu podataka, tj. ako svoj pristanak date potvrđivanjem dugmeta ili na sličan način (davanjem saglasnosti), pravni osnov za obradu je čl. 6. st. 1. tač. 1. podtač. a., čl. 7. OUZP EU.

 

c) Vaša prava / mogućnost prigovora

Ako ste član društvene mreže i ne želite da mreža prikuplja podatke o vama putem naše veb-stranice i povezuje ih sa vašim sačuvanim podacima o članstvu na odgovarajućoj mreži, morate da

 • se odjavite sa odgovarajuće mreže,
 • izbrišete kolačiće na uređaju,
 • zatvorite i ponovo pokrenite pregledač pre nego što posetite našu stranicu obožavalaca.

Međutim, nakon što se ponovo prijavite, mreža može ponovo da vas prepozna kao određenog korisnika.

Za detaljan opis odgovarajuće obrade i mogućnosti prigovora (odbijanja saglasnosti) pozivamo se na povezane informacije u nastavku:

 • Facebook:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://www.facebook.com/about/privacy/

Odbijanje saglasnosti: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Instagram:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://help.instagram.com/519522125107875

Odbijanje saglasnosti: https://thenai.org/opt-out i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • YouTube:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Odbijanje saglasnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en i https://www.youronlinechoices.com/cz/

 • Xing:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Odbijanje saglasnosti: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odbijanje saglasnosti: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i https://www.youronlinechoices.com/

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti:

Pravo na pristup; pravo na ispravku; pravo na brisanje; pravo na ograničenje obrade podataka; pravo na prigovor; pravo na prenosivost podataka; pravo na ulaganje žalbe na nezakonitu obradu vaših podataka o ličnosti nadležnom organu za zaštitu podataka.

Međutim, budući da grupacija uvex group nema puni pristup vašim podacima o ličnosti, prilikom dokazivanja prava treba direktno da kontaktirate dobavljača društvenih mreža, jer svaki od njih ima pristup podacima o ličnosti svojih korisnika i može preduzeti odgovarajuće mere i pružiti informacije.

 

d) Naravno, pokušaćemo da vas podržimo ako vam je i dalje potrebna pomoć. Obratite se ovlašćenom licu za zaštitu podataka, kao što je to navedeno iznad. Napomene o autorskom pravu i autorskom pravu umetnika

Ako na našoj veb-stranici želite da objavite slike, tekstove, planove, video-zapise, muziku itd., treba da znate da možda na taj način dodeljujete mreži sva prava korišćenja, što na kraju može imati pravne posledice po vas ako sami niste autor tj. imalac prava.